در صورتي که از شرکت گاز خوزستان انتقاد و يا پيشنهادي داريد از طريق اين فرم مي توانيد آن را مطرح کنيد