در صورتي که از شرکت گاز خوزستان انتقاد و يا پيشنهادي داريد از طريق اين فرم مي توانيد آن را مطرح کنيد
پرسش هاي خود را مي توانيد از طريق اين فرم مطرح کنيد
شکايات خود را از طريق اين فرم با ما در ميان بگذاريد